دیشب یه سر رفتیم خونه خالم که بعدشم برین خونه داییم

من توی حیاط نشستم چون هوا خوب بود

برام غذا اورد و منم بخاطر اینکه ناراحت نشه خوردم

موقعی که میخواستم بخورم حیاط شلوغ شد و همه اومدن پیش من و گرم صحبت شدیم

دخترخالم گف دماغت قرمز شده و البته چشامم میسوخت ولی نمیدونستم چرا

یه چن لقمه ای خوردم دخترخالمم یه سیخونکی زد و گفت چقددد تندههههه

نفهمیده بودم اصن مزه تندیشو:/

سوزش چشام و قرمز شدن صورتمم مال تندی غذا بود😂

صبح که با معده درد از خواب پا شدم فهمیدم بعلهههه حساسیت پیدا کردم

هنوزم لعنتی معدم درد میکنه

شاید چون سرد شده بود تندی بیش از حدشو نفهمیدم:///