دلم میخواد برم پیشش بشینم اینقد حرف بزنم،اینقدد حرف بزنم ،اینقدد حرف بزنم تا خالی شم

گریه کنم

غر بزنم

این بغض لعنتیو بشکنم

نگاش کنم

لبخندشو ببینم

بهش بگم برام بخونه و صداشو گوش بدم

بعد تهش حافظه شو پاک کنمو برگردم سر زندگی خودم:)))