صبح کلی کار دارم و باید برم اداره ولی مامان خاله رو آورده که بمونن خونه

درکش نمیکنم

میدونه صبح کار داریم و یاسمن نیس که باهام بره بازم مهمون دعوت کرده

اصرار خیلی شدیدیم داره که دختر خالمم بیاد

داوش من صبح باید پا شممممممم

بفهم زنننن