یه مکالمه چند ثانیه ای با دایی کوچیکه عمیقا غمگینم کرد

نمیدونم چرا،هیچ چیزی نبود اصن تو مکالممون ولی غمگین و نا امید شدم

حس اینکه امسالم قرار نیس قبول شم

امسالم قراره مسخره عام و خاص شم

اووف:))))