دو ساعت تمام آرایش کردم و بخودم رسیدم خیر سرم برم عکس بگیرم

بعد تهش مقنعه نداشتم رفتم اونجا مقنعه خود عکاسی برام گشاد بود

اینقد درگیر بالا پایین بودن سرم بودم که دهنم کج شد

اصلا من شانس عکس ندارممممم

روی قبر من بنویسید این بدبخت شانس عکس نداشتتتتتتت

گند بزنن تو عکسای اینجورییییییییی

خیر سرم گفتم ایندفعه عکس روی کارت دانشجوییم خوشگل میشه از اونم بدتر شددددد

خدایااااااا

😑👌🏻