یاسمن داره میره راهیان نور کرمانشاه

تو حیاط منتظریم بیان دنبالش

هوا چه خوب شده خنک شده:)))