به حدی خواب دیشبم عجیب و غریب بود که وقتی از خواب پا شدم تا یه ساعت بدنم سِر بود

ساعت ۶ از خواب پا شدم و تا ۷ نتونستم تکون بخورم

بعدشم که دوباره خوابیدم یه خواب عجیب تر دیدم

شام دیشب شاید سنگین خوردم😂