روزی که از مشهد اومدیم تو ترمینال یه چرتی زدیم و من هشدار گذاشتم برا ساعت ۳ که بیدار بشیم

هنوز هشداره رو لغو نکردم

هر روز ساعت ۳ زنگ میزنه😂