بلاخره شجاعت نداشته مو جمع کردم دم ظهر بهش زنگ زدم ، گوشیش خاموش بود 

چند دقیقه پیش خواستم بهش زنگ بزنم و زدم ولی تا یه بوق خورد قطع کردم و حس میکردم نمیتونم حرف بزنم 

خودش زنگ زد و من پشمام از این سرعت عمل ریخته بود 

گفت قبلا زنگ زده بود 

گفتم میس کالت نیفتاده بود 

خلاصه که انگار در حال تموم شدنه ، کاش این پرونده تا آخر هفته بسته بشه 

این دستاور بزرگو خدمت خودم تبریک میگم :))

باید درست و حسابی این عادت و اخلاق مزخرفو بزارم کنار و تمرین کنم وقتایی که نیازه عین ادم حرف بزنم