دوستم سالی نامزدیش بهم خورد:/

ده روز فقط طول کشید

اونم سر چییییی

بابای پسره گفته ما عروس تحصیل کرده شاغل نمیخوایم

دوست منم دانشجو معلمه و نمیشه قید درس و کارو بزنه

و برا همین گفتن نه:///

صبح بهش زنگ زدم حالش زیاد خوب نبود

گفتم بریم بیرون حداقل یکم هواش عوض شه ولی سرما خورده

دیگه فردا میرم دنبالش بریم یکم بچرخیم یا بریم پارک صحبت کنیم

میدونم بهم نیاز داره چون من میفهمم حرفاشو و دقیقا میشناسمش

کاش میشد امروز برم🥲