زنداییم گفته کارای بسیجمو برا فرهنگیان اوکی میکنه

البته که من چشمم آب نمیخوره ولی حداقل از هیچی بهتره