اینجوری که دهه هشتادیا دارن مزدوج میشن و نرخ ازدواجو میبرن بالا من پشمام ریخته از این حجم از ازدواجی بودن :/

خیلی از کسایی که یه روزی باهم دوست بودیم و توی یه رنج سنیم حدودا ازدواج کردن ، دیروزم متوجه شدم دوست صمیمی دوران دبستانم که اولای راهنماییم باهم بودیمم ازدواج کرده ، چه عجله ای بوده؟ نمیدونم

:/