ساعت ۶ پا شدم باقی مونده نت شبانمو فیلم دانلود کردم

از همون موقم دارم نگا میکنم

یعنی حجم بیکاری ۱۰۰ از ۱۰۰

البته بینش یه چرتی زدم

اول دوشس و نگا کردم که خوب اگه تیکه های سانسوریشو در نظر نگیریم فیلم خوبی بود

نقش اولش خیلیییی مظلوم بود و عمیقا دلم براش سوخت

خیلی دیر متوجه شد که زندگی براش میتونسته یجور دیگه باشه

و بدتر از اون که مجبور شد تا اخر همینجوری زندگی کنه

با درد

با غم

و بدتر از همه اینا این بود که بر اساس داستان واقعی بود

‌.

.

بعدشم نشستم هتل دل لونا نگاه کردم

که خوشم اومد از فیلمش