نمدونم عادت خوبیه یا بد

ولی اگ ازچیزی یا فردی ناراحت باشم باید بهش بگم تابرام حلش کنه..

چون اگ حل نشه حال خودم بدمیشه‌..

توذهنم یچیزایی میسازم ک خوب نیستن…

یه کنتاکتی بین خودم و یسری افراد هس…

حرف زدم امروز..قانعم نکردن ولی الان حالم بهتره…

ینی گفتم و فهمیدن و باید حواسشون بیشترباشه به مسائل….

خلاصه ک خوابم میاد خدافظ…