رفتم تو سایت سنجش اون رشته هایی که مال فرهنگیان بود و ثبت کردم

در کل شد ۹۰ تا

از ملی هنوز چیزی نزدم امروز میرم دوباره ویرایش میزنم اونارو وارد میکنم

خدایا یعنی از بین ۹۰ تا یدونش مال من نیس؟؟؟

میشه میشه من امیدوارم

از روزانه مامان گف فقط شهر خودمون و همون رشته روانشناسی

خدایا خواهش میکنم به کد رشته های ملی نرسه

روم نمیشه تو همون دانشگاه و رشته ولی پنج ترم عقب تر از دوستام درس بخونم

خیلی بده اینجوری:////