از روزی که نتایج اومده خواب درست درمونی ندارم

استرس و اضطراب اذیتم میکنه

نمیزاره راحت بخوابم

و این حالت تا نتایج نهایی ادامه داره

امیدوارم ته این مسیر قشنگ باشه

اینقد قشنگگگ که از خوشحالی گریه کنم

🥲🫂