صبح رفتم کافی نت پرینت بگیرم دفترچه رو

بعدش با مامان رفتیم خونه یکی از اشناهامون که دختراش قبول شدن قبلا

یکم ناامید کردمون

خونشو میخواد اجاره بده و مامان گف بزار برا ما

البته که اینجا اجاره نمیدیم ولی آسیبای روحی و روانیش صد برابره

آرامش نداریم

امنیت نداریم

و از تک تک آدمای پایین متنفریم

واقعا یروزی میشه راحت شیمو از اینجا بریم؟؟؟