با مشاور حرف زدم

گف شانس قبولیت تو همه رشته ها برابره

ترازتم به دبیری میخوره

گف وقتی کد رشته هاتو زدی برام بفرست یه نگاه بندازم

امیدوار شدم به قبولیم

این مشاور سال ۹۹ اومده بود مدرسمون

و خیلی شبیه اونه

امشب که باهاش تلفنی صحبت کردم برگام ریخت

حتی صداشونم یکیه

دقیقا ورژن بزرگسال اونه

خیلی عجیبه که یه نفر اینقد شبیهت باشه