سلام

الانک اینو دارم مینویسم توحیاطم..کنار آتیش…برقام رفتن..نتمم اخرشه

خیلی میترسم ازتاریکی..ولی نمیخام برم داخل خونه…

ازآدمای تو خونه دلگیرم…

دلگیرم…ولی ترسیدم واز اومدم خونه😂

حالا نتم تموم شد الان..بعدا میام مینویسم

اصن همچی منوازفازم آورد بیرون😂

خدافس