استان ما آموزش عربی فقط سه نفر خانوم میگیره و یدونشون به شهر ما رسیده

اصن تابلوعه نمیرم سمتش یا نه؟😂

ولی بازم میزنم بلکه فرجی شد

چرا اون یه نفری که میگیرن من نباشم؟ :///