وقت مشاوره داشتم

نرسیدم برم

بابا کارتمو با خودش برده بود فک کرده بود با رمز دوم کار میکنم

نرفتم دیگه:)))