کتاب سه قطره خونم تموم شد

هیچکدوم از داستاناش پایان خوش نداشت

باحال بود ولی

همیشه که نباید ته همه داستانا خوش و خرم باشه

از قلم صادق هدایت خیلی خوشم اومد:))))

پیش بسوی کتاب بعدیش بوف کور