حلال نمیکنم اون آدمی که رفت و به همه فامیل گفت من انصراف دادم

بی ناموس من بهت اعتماد کردم

هرکی هستی تف تو صورت نارفیقت🙍‍♀️