اهان راستی کتاب غرور و تعصبم خوندم

کتاب جالبی بود

ولی فیلمش قشنگ تر بود

البته که کتابا کامل ترن و خیلی از سوالای ادمم جواب میدن📖🪔