زنگ زدم به یکی از مشاورای خوب شهرمون که زمان دبیرستانم خیلی طرفدار داشت و برای سه شنبه عصر وقت گرفتم

هزینش خوب بود نسبت به این مجازیا

حضوریم هست

یکم خیالم راحت شد