یکی از استرسا و نگرانیای جدیدم اینه که نکنه دعوت به مصاحبه نشم🥲

میشی میشی گندم غصه نخور خدا بزرگه:))))