بهم به عنوان رتبه برتر آزمونای قلمچی زنگ زدن ببینن رتبم چند شده😂😂

جدی من جزو رتبه برترای آزمونای قلمچی بودم؟؟

ریلی؟؟

ودف؟؟

ولی خوب قشنگ زدم تو پرشون با رتبم😂