دوستم که فرهنگیان میخونه دیشب زنگ زده بود میگفت برات معاونت بسیجو کنار گذاشتم 😂

ینی در این حددد😂🫀