امروز شاید اولین بار بود اسمی که دوست دارم رو شنیدم. برگشتم ببینم صاحب اون اسم کیه. یه پسر 21 یا نهایتاً 23 ساله، با یه تیپ اجق وجقِ جلف!

:: عصری دوباره از اون حرف می‌زد. بعدم معلوم بود حالش دوباره بد شده. نمی‌گفت که گریه‌اش گرفته هم معلوم بود. ازین که داره خودشو نابود می‌کنه برای کسی که سر زندگی خودشه و هیچ ربطی به زندگی اون نداره کلافه می‌شم. و اصلاً دارم فکر می‌کنم این چه تحفه‌ای بوده مگه؟ راستش من ازش خوشم نمی‌اومد. اونوقتی که اصلاً نمی‌دونستم که کیه. ازون شخص خوشم نمی‌اومد. ولی مگه چی داشته که یه نفر رو اینطوری چندین سال عذاب بده و از زندگی سیر کنه؟؟؟ نمی‌تونم تحمل کنم که بخاطر اون اینطوری خودش رو عذاب می‌ده. هیچ کاری هم از دستم برنمیاد…