فردا روز بهتریه.

دیگه تا لنگ ظهر نمیخوابم، درس میخونم و فیلم میبینم و کارامو میکنم. دیگم بهش فکر نمیکنمو راجع بهش ک*شر نمینویسم.

*البته سعی میکنم

*دارم سریال moon knight میبینم. امشب تا قسمت ۲ دیدم.