دیروزم با امین حرف زدم..امروزم چارونیم عصر..تاساعت ۸…

ینی چرت و پرتم زیاد نمگفتیما…

نمدونم اصن هیچی….

ولی یجوری مثلا رفتار کردم انگار چیزی برام مهم نیس…

ولی خب حس میکنم کلا میفهمه..

همونجور ک خودش گفت ک من براش کسیم ک همه حالاتشو میدونه…