باید منطقی فک کنم…

کم کم مینویسم همینجا..بعد نتیجه میگیرم..