نمیزارم اتفاقی برا دلم بیفته…

باید همینجوری بمونه…

تنها..

تا زمانی ک فرد مناسب بیاد…