فواید رابطه با من:

انقدر با همه شرایط کنار میام که فکر میکنی اسکلی چیزی هستم و بعد میتونی راحت ولم کنی بری