+تو چه می فروشی دختر غمگین سینه عریان؟
– من آب دریاها را می فروشم آقا!

– فدریکو لورکا –