من کیسه بوکس نمی‌خوام… 🙁 من حوصله‌ی کل‌کل و بحث ندارم. من حتی وقتی “باید” حرف بزنم، حرف نمی‌زنم!

شروع نکن این بازی مسخره رو. 🙁 من عصبی می‌شم یکی سربه‌سرم بذاره…