مهم ترین و اولین قانون تو زندگیم قراره این باشه که یه دیوار دور خودم بکشم و:

از زندگیم برای دیگران تعریف نکنم. چه از خوشیام و چه لحظه های بد و سخت زندگیم.