+ با تمام وجود ، متحیر ، اندوه زده ، سرگشته ، درمانده ، خیره .