من در این خانه
تنها،تنها 
غمِ عالم به دلم ریخته بود

– هوشنگ ابتهاج –