دستِ بیرون زده از موجِ مرا میبینی؟

– احسان افشاری –