بیرون همیشه حالم خوب میکنه یعنی خودش حالمو عجیب خوب میکنه ولی اون فردی که باهاش بیرون میرم شاید برینه تو حالم!

گلفروشی هم حالمو خوب کرده و میکنه. امروز سنبل آورده بودن سینره، نارنج، سبزه عید، ظرف های سفال آبی با تیکه های اینه های کوچیک که داخلش به کار بردن.

جزئیات حالمو خوب میکنه اگه حواسمو بهش بدم!