خلاصه ی امروز : اگه زندگی به تو اخم میکنه، توام به زندگی اخم کن.