بسی داغونم..

حواسم از درسم پرته…

کاش بریم خونه..

اونجا شاید بشه بیشتر درس خوند…

اینجا همش کار دارم…دستم تو ابه…ظرف بشور و بپزو بخور…

منت و گلگی نیس ک چرا کار مکنما..نه..وظیفمه..

ولی کاش بتونم درسمم بخونم…

خیلی نگرانم و استرس دارم…

خدا کمکم کنه…