نوک به چشمان نهنگی خسته میزد یک کلاغ
آب اقیانوس تا این سطح پایین آمده…

– کاظم بهمنی –