من بزدل و ترسو و تهی بودم؛ حتی وقتی چیزی برای چنگ زدن و نگه داشتن داشتم.