بنطرتون امیدوارباشم یا ن!؟

من کلا همش امیدوارم ک درست شه..

حالا شد یا نشد بازم امیدوارم…

ولی یجوری شک هس دیگ..ب خودم..ن خدا ها..ب خودم ک متونم یا ن…

ک انشالله متونم

شما دعاکنید برام..