شادی همیشه پابرهنه میاد و من وقتی متوجه بودنش میشم که کفش پاشنه بلند به پا کرده و داره میره.