این محنت سال ها از التیام دور است اما تو ، چرا مرا به زندگی نمیکشانی ؟