ساعت 3 که بیدار شده پیام داده: خوب شید لطفاً

حتی اذیتمم بکته، من چطوری این لعنتی رو نبخشم آخه؟ :دی دوباره کاری کرد لبخند بزنم…