پوپکم! آهوکم! 
چه نشستی غافل 
کز گزندم نرهی، گرچه پرستار منی

– مهدی اخوان ثالث –